İç Kontrol ve Dokümanlar

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Veteriner Hekimlik Andı

Veteriner Hekimlik Andı

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Envanteri

Kamu Hizmet Standartları

Hizmet Standartları Tablosu
Birim Faaliyet Raporları

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2021 Yılı Faaliyet Raporu

2022 Yılı Faaliyet Raporu

İç Kontrolün Yasal Dayanakları

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İç Standartları Tebliği

Hassas Görevler

Hassas Görevler

Görev Tanımları

Dekan Görev Tanımı
Fakülte Kurulu Görev Tanımı
Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı
Dekan Yardımcısı Görev Tanımı
Bölüm Başkanı Görev Tanımı
Öğretim Elemanları Görev Tanımı
Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
İdari İşler Memuru Görev Tanımı
Personel ve Yazı İşleri Memuru Görev Tanımları
Öğrenci İşleri ve Bölüm Sekreterliği Memuru Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı
Hizmetli Personel Görev Tanımları
Mali İşler (Muttemet-Tahakkuk) Memuru Görev Tanımları
Satın Alma (Evrak Kayıt) Memuru Görev Tanımları

İş Akış Süreçleri

İş Akış Süreçleri

Vekalet Formu

Vekalet Formu

Ders İçerikleri

1. Dönem (1. Sınıf Güz)
2. Dönem (1. Sınıf Bahar)
3. Dönem (2. Sınıf Güz)
4. Dönem (2. Sınıf Bahar)
5. Dönem (3. Sınıf Güz)
6. Dönem (3. Sınıf Bahar)
7. Dönem (4. Sınıf Güz)
8. Dönem (4. Sınıf Bahar)
9. Dönem (5. Sınıf Güz)
10. Dönem (5. Sınıf Bahar)

Öğrenci Formları

Sözlü Sınav Tutanağı
İntörn Veteriner Hekim Eğitimi Devam ve Not Çizelgesi
Kayıt Dondurma Başvuru Dilekçesi
Kayıt Sildirme Dilekçesi
Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi
Mezuniyet Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
Ders Muafiyet Başvuru Dilekçesi
Azami Süre Sonu Ek Sınav Başvuru Dilekçesi
Tek Ders Sınavına Giriş Başvuru Dilekçesi
Muafiyet-İntibak-Formu
Mazeret Sınavı Dilekçesi
YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU
Staj Defteri Word / Pdf
Fakültemiz Öğrencilerinin Staj Başvurusu Kabul Formu
Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Staj Başvuru Dilekçesi
Başka Üniversiteye Yatay Geçiş Dilekçesi
Yaz Okulu İçin Dilekçe
YKS EK-1 MADDE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ
Sınavlar için Not Düzeltme Cetveli
YATAY GEÇİŞ ENGELİ YOK BELGESİ
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (NOT ORTALAMASI)
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (MAZERETLİ)

Kanun - Yönetmelik - Yönergeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Son Şekli)
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
Bingöl Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyendeki Programları Arasanda Geçiş Çift Anadal Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Bingöl Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi
İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
Staj Yönergesi
İntörn Veteriner Hekim Eğitimi Yönergesi

Personel Bilgi Formları

Personel Göreve Başlama Formu
İzin Dönüş ve Göreve Başlama Beyan Formu
Akademik Personel İzin İsteği Formu
Taşınır İstek Belgesi
İdari Personel İzin İsteği Formu
Personel Bilgi Formu
Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirme Talep Formu
Akademik Personel Yolluksuz-yevmiyesiz Görevlendirme Formu
Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu
İlişik Kesme Belgesi
Akademik Görev Formu (Yolluksuz-Yevmiyesiz-Azami 15 gün olan Görevlendirmeler)
Akademik Görev Formu (Yolluklu-Yevmiyeli veya 15 günden fazla olan Görevlendirmeler)
Araştırma Görevlisi Görev Uzatma Formu
YOLLUKLU-YEVMİYELİ GÖREVLENDİRME İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ
Mal Bildirim Formu
Aile Yardımı Bildirim Formu
Saatlik İzin Formu

Prosesler

Ders Kayıt Prosesi
Eğitim Prosesi
Yatay Geçiş Prosesi
Yaz Stajı Prosesi

Risk ve Fırsatlar

Risk Puanlama Formu-Risk Aksiyon Planı-Risk İzleme Listesi